Strona Główna > Badania i konferencje > Zasady finansowania badań w IF UW > Dotacja DSM

Dotacja DSM

Dotacja DSM to dotacja celowa MNiSW na prowadzenie badań przez młodych naukowców.

Zasady finansowania projektów badawczych ze środków DSM w IF UW

1. Dotacja DSM przeznaczona jest na finansowanie lub dofinansowanie zadań badawczych możliwych do zrealizowania w ciągu jednego roku.
2. Zadania badawcze finansowane ze środków DSM nie mogą być finansowane z innych źródeł (NCN, MNiSW, Horyzont 2020, etc.).
3. Dotacja DSM może być przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie:

- prowadzenia badań,
- wynagrodzeń wykonawców (maksymalnie 30% wszystkich kosztów; zob też punkt 4.),
- wyjazdów krajowych i zagranicznych,
- wydania publikacji,
- organizacji wydarzeń naukowych (wyłącznie niezbędne wydatki),
- zakupu literatury (maksymalnie 20% wszystkich kosztów),
- zakupu oprogramowania i licencji na program komputerowy.

4. Pracownicy IF UW oraz doktoranci pobierający stypendium doktoranckie nie mogą pobierać wynagrodzenia ze środków DSM.
5. Dotacja DSM nie może być przeznaczona na zakup aparatury i sprzętu komputerowego.
6. Podział dotacji DSM przyznanej IF UW odbywa się w wewnętrznym trybie konkursowym.
7. Konkurs ogłaszany jest raz w roku.
8. Adresaci konkursu informowani są o konkursie drogą mailową. Informacja o konkursie jest również zamieszczana na stronie internetowej IF UW.
9. W konkursie o finansowanie projektu badawczego ze środków DSM mogą brać udział:

(a) pracownicy naukowi, mający zatrudnienie w IF UW co najmniej do końca września roku następującego po roku składania wniosku,
(b) słuchacze studiów III stopnia w IF UW, którzy w roku składania wniosku są na co najwyżej V roku studiów,

pod warunkiem że w roku składania wniosku nie ukończą 35 roku życia.

10. Każdy pracownik i doktorant spełniający warunki konkursu może składać w danym roku co najwyżej jeden wniosek o finansowanie badań ze środków DSM. O przyznanie finansowania DSM w kolejnym roku można się ubiegać dopiero po pozytywnym przyjęciu sprawozdania z realizacji poprzedniego projektu.
11. Zakres danych wymaganych we wniosku o finansowanie projektu badawczego ze środków DSM określa formularz WNIOSEK DSM.
12. Wniosek o finansowanie projektu badawczego ze środków DSM, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie papierowej i elektronicznej w Sekretariacie ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą.
13. Złożenie wniosku jest równoznaczne ze złożeniem przez Wnioskodawcę zobowiązania do przestrzegania OGÓLNYCH ZASAD OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ PROJEKTÓW BADAWCZYCH obowiązujących w IF UW.
14. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie te wnioski, które są kompletne i spełniają wszystkie wymagania konkursu.
15. Wysokość finansowania pojedynczego projektu zależy od wysokości dotacji przyznanej IF UW oraz oceny wniosku o finansowanie projektu badawczego z DSM, w tym pozycji wniosku na liście rankingowej.
16. Oceny złożonych wniosków dokonuje Komisja ds. Projektów DSM.
17. Rozstrzygnięcie konkursu następuje najpóźniej miesiąc po otrzymaniu przez Dyrekcję IF UW decyzji o wysokości przyznanych środków w ramach dotacji DSM.
18. Kierownicy projektów finansowanych ze środków DSM są zobowiązani do złożenia: (a) wypełnionego i podpisanego druku kalkulacji kosztów najpóźniej miesiąc po otrzymaniu decyzji o przyznaniu finansowania, (b) sprawozdania z działalności naukowej za rok kalendarzowy, w którym zostało przyznane finansowanie DSM, nie później niż do 10 stycznia roku następnego (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ), (c) raportu z realizacji zadań badawczych finansowanych ze środków DSM (RAPORT Z REALIZACJI DSM) w terminie określonym w KALENDARZU KONKURSU DSM. Wzory sprawozdań udostępnione są na stronach internetowych IF UW.
19. Środki DSM przyznane na finansowanie projektu muszą być wykorzystane w nieprzekraczalnym terminie do 20 września roku, w którym projekt się kończy. Niewykorzystane środki przestają pozostawać w dyspozycji kierownika tematu.

Kalendarz konkursu DSM 2017

10 stycznia 2017 – składanie sprawozdań z działalności naukowej za rok 2016 (SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI NAUKOWEJ)
20 lutego 2017 – składanie raportów z realizacji projektów DSM 2016 (RAPORT Z REALIZACJI DSM)
21 kwietnia 2017 składanie wniosków DSM (WNIOSEK DSM)
[wnioski w wersji elektronicznej (doc, docx) prosimy przesyłać również na adres: j.golinska@uw.edu.pl oraz
kkus@uw.edu.pl]

maj/czerwiec 2017 – rozstrzygnięcie konkursu
czerwiec/lipiec 2017 – składanie druków kalkulacji kosztów

Dokumenty do pobrania:
Dotacja DSM
Wniosek DSM
Sprawozdanie z działalności naukowej
Raport z DSM
Druk kalkulacji kosztów

Wyniki konkursu DSM 2016

Komisja Konkursowa ds. DSM rozstrzygnęła konkurs o finansowanie projektów badawczych ze środków dotacji celowej MNiSW na prowadzenie badań przez młodych naukowców. Na konkurs wpłynęły 34 wnioski, z czego rozpatrywanych było 28 wniosków (2 wnioski... >>