Strona Główna > Rekrutacja > Informacje ogólne

Informacje ogólne

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oferuje studia licencjackie oraz studia II stopnia w zakresie obejmującym wszystkie dyscypliny filozoficzne. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów pracujących w licznych zakładach i pracowniach.

W ciągu pięciu lat studiów w IF UW studenci otrzymują gruntowne wykształcenie z zakresu historii filozofii, zdobywają wiedzę na temat aktualnego stanu badań w poszczególnych dyscyplinach filozoficznych, a także mają możliwość zapoznania się z ogólną problematyką nauk humanistycznych oraz z podstawowymi zagadnieniami filozoficznymi nauk ścisłych.

Zajęcia z historii filozofii oraz z ontologii i epistemologii stanowią fundament wykształcenia filozoficznego. Pozwalają lepiej zrozumieć współczesne zjawiska kulturowe. Pomagają dostrzec relacje między stylem życia, dominującą kulturą intelektualną i dążeniami elit społecznych. Zajęcia z etyki, estetyki i filozofii kultury wyrabiają wrażliwość aksjologiczną i emocjonalną. Zajęcia specjalistyczne i interdyscyplinarne pozwalają zapoznać się m. in. z problematyką filozofii i historii nauki oraz filozofii społecznej.

Jak żadna inna dyscyplina akademicka, filozofia rozwija sprawności intelektualne studenta. Ćwiczy inteligencję, zdolność przyswajania sobie nowych umiejętności, dyspozycję do rozumienia innych ludzi i kultur oraz do właściwej interpretacji zachowań jednostkowych i społecznych a także rozbudza wyobraźnię.

Poczynając od roku akademickiego 2007/08 studia stacjonarne mają charakter dwustopniowy, na co składają się: 3-letnie studia I stopnia (licencjackie), oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie).

Program studiów w Instytucie Filozofii dla I roku studiów licencjackich zbliżony jest do programu dotychczasowych studiów 5-letnich, i obejmuje przede wszystkim kursowe zajęcia obowiązkowe: wprowadzenie do filozofii, logikę, epistemologię, kurs historii filozofii (starożytnej i średniowiecznej), filozoficzne problemy nauk podstawowych, filozofię wartości z elementami antropologii filozoficznej, a także zajęcia zapoznające z użytkowaniem komputera, lektoraty z języka nowożytnego i klasycznego (fakultatywne zajęcia z łaciny i greki) oraz wychowanie fizyczne. Na kolejnych dwóch latach studenci studiów licencjackich kontynuować będą studiowanie klasycznych dyscyplin filozoficznych i historii filozofii oraz realizować będą zindywidualizowany program kształcenia (proseminarium, seminarium, wykład monograficzny, translatorium).

Studia drugiego stopnia obejmują poszerzenie wiedzy nabytej w trakcie studiów licencjackich poprzez indywidualizację programu nauczania obejmującego głównie wybrane przez studenta seminaria i wykłady monograficzne.

Studia wieczorowe – podobnie jak studia stacjonarne – poczynając od roku akademickiego 2007/08 mają charakter dwustopniowy, na co składają się: 3-letnie studia I stopnia (licencjackie), oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia wieczorowe mają program zbliżony do programu studiów stacjonarnych, identyczne zasady zaliczania przedmiotów oraz wymagania egzaminacyjne. Główne różnice polegają na tym, że: (a) studenci studiów wieczorowych nie mają obowiązku uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego; (b) w programie jest tylko jeden – obligatoryjny – lektorat nowożytny (z języka angielskiego).

Studia zaoczne są dwustopniowe i obejmują trzy lata studiów licencjackich oraz dwa lata uzupełniających studiów magisterskich.

Studia licencjackie kończą się napisaniem pracy licencjackiej, egzaminem licencjackim oraz uzyskaniem dyplomu licencjata. Dla słuchaczy, którzy zamierzają kontynuować naukę na studiach magisterskich, napisanie pracy licencjackiej jest obligatoryjne.

Począwszy od roku akademickiego 2007/2008 Instytut Filozofii prowadzi filozoficzne studia po angielsku (MA Philosophy of Being, Cognition and Value).