Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Doktoranckie > Tutoring

Tutoring

ZARZĄDZENIE NR 2 DYREKTORA INSTYTUTU FILOZOFII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie zasad sprawowania opieki naukowej przez doktorantów nad studentami I stopnia

Cele zarządzenia:

I. Umożliwienie doktorantom realizacji bezwarunkowego obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze co najmniej 10 godzin na  każdym roku studiów doktoranckich, nałożonego przez par. 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie warunków kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

II. Wdrożenie programu objęcia indywidualną opieką naukową studentów I i II roku I stopnia kierunków prowadzonych w Instytucie Filozofii.

1. W Instytucie Filozofii UW funkcjonuje Samorządowy Zespół ds. Tutoringu, powołany przez Dyrektora IF na podstawie Zarządzenia nr 1 Dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zasad sprawowania opieki naukowej przez doktorantów nad studentami I stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013, w skład którego wchodzi dwóch przedstawicieli studentów studiów I lub II stopnia oraz dwóch doktorantów, wskazanych odpowiednio przez Zarząd Samorządu Studentów IF oraz Wydziałową Radę Doktorantów IF. Zespół powołany jest na czas nieokreślony. W każdym momencie zarówno Zarząd Samorządu Studentów IF jak i Wydziałowa Rada Doktorantów mogą zmienić swoich przedstawicieli w tym Zespole. Dyrektor odwołuje dotychczasowych i powołuje nowych członków Zespołu, a także podaje zaktualizowany skład Zespołu do wiadomości społeczności Instytutu Filozofii, na wniosek uprawnionego gremium w terminie 30 dni od otrzymania wniosku.

2. Zadaniem Samorządowego Zespołu ds. Tutoringu jest koordynacja realizacji programu tutoringu oraz pośrednictwo między doktorantami i studentami uczestniczącymi w programie a Dyrekcją Instytutu.

3. Doktorant zainteresowany dołączeniem do puli tutorów zgłasza elektronicznie swoją kandydaturę Samorządowemu Zespołowi ds. Tutoringu do końca listopada danego roku akademickiego, w zgłoszeniu uwzględniając swoje zdjęcie, informacje o przynależności zakładowej, dane kontaktowe, opis zakresu swoich filozoficznych kompetencji oraz szczegółowy opis pomocy, którą doktorant może zaoferować swym podopiecznym w ramach sprawowania funkcji tutora.

4. Po sprawdzeniu czy nadesłane zgłoszenia spełniają wymogi określone w pkt. 2, Samorządowy Zespół ds. Tutoringu najpóźniej tydzień po upłynięciu terminu zgłoszeń sporządza listę kandydatów na tutorów, którą przesyła do Dyrektora Instytutu i do wiadomości Kierownika Studiów Doktoranckich.

5. Dyrektor Instytutu podaje do wiadomości społeczności Instytutu Filozofii listę tutorów najpóźniej dwa tygodnie po upłynięciu terminu zgłoszeń tutorów. O każdorazowej zmianie listy informuje w ciągu dwóch tygodni od zajścia tejże zmiany. Od chwili ogłoszenia lista wraz z opisami jest dostępna w sekretariacie ds. studenckich oraz na przygotowanej w tym celu podstronie strony internetowej Instytutu Filozofii.

6. Studenci I i II roku I stopnia na kierunku Filozofia i Kognitywistyka zgłaszają chęć współpracy z danym opiekunem przez bezpośredni kontakt z kandydatem na tutora. Student i doktorant chcący podjąć współpracę są zobowiązani podpisać Oświadczenie o opiece naukowej (Załącznik 1. do niniejszego rozporządzenia), które najpóźniej do końca semestru zimowego danego roku należy dostarczyć Samorządowemu Zespołowi ds. Tutoringu, który przekazuje informacje o współpracy między doktorantami a studentami Dyrekcji Instytutu.

7. Przyjmuje się zasadę, że jeden doktorant może sprawować opiekę naukową nad co najwyżej 5 studentami.

8. Formę, termin, miejsce, częstotliwość i długość spotkań studentów z ich opiekunami uzgadniają indywidualnie wspomniane strony, przy czym pierwsze spotkanie merytoryczne doktoranta z jego podopiecznymi powinno odbyć się przed końcem semestru zimowego danego roku akademickiego. Opiekun może spotykać się ze wszystkimi swoimi podopiecznymi jednocześnie lub z każdym z nich indywidualnie.

9. Kierownicy zakładów udostępniają pomieszczenia zakładów na potrzeby takich spotkań; tutor w porozumieniu z podopiecznymi może wybrać inne miejsce, także poza Instytutem.

10. Łącznie do końca danego roku akademickiego każdy tutor powinien prowadzić spotkania w wymiarze co najmniej 10 godzin dydaktycznych.

11. Celem spotkań jest sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją planu studiów przez podopiecznych, w szczególności mogą być to:
a) nadzór nad postępami w pisaniu prac rocznych (poczynając od pomocy w ustaleniu odpowiednich do tematyki pracy pozycji bibliograficznych po referowanie postępów z pisania pracy rocznej i krytyczną dyskusję nad nimi);
b) pomoc w opanowaniu treści wymaganych w ramach zajęć kursowych, w których uczestniczy podopieczny (np. dodatkowe ćwiczenia logiczne, omawianie dodatkowych pozycji bibliograficznych, pogłębiona dyskusja nad problemami interesującymi podopiecznych);
c) doradztwo w sprawie wyboru zajęć fakultatywnych odpowiednich do zainteresowań i preferencji studenta;
d) doradztwo w kwestiach formalnych związanych ze studiami (np. dotyczące odpowiedniego adresata dla określonego podania).

12. Opiekun naukowy jest zobowiązany prowadzić dokumentację przeprowadzanych spotkań. Po każdym ze spotkań powinna zostać sporządzona notatka uwzględniająca listę studentów w nim uczestniczących oraz określająca przebieg i długość spotkania, jak również omawianą na nim tematykę. Notatka podpisywana jest zarówno przez tutora jak i uczestników spotkania. Ponadto, przed zakończeniem roku akademickiego, opiekun naukowy jest zobowiązany sporządzić protokół z przeprowadzonej przez siebie opieki, uwzględniający sumaryczną liczbę zrealizowanych godzin dydaktycznych oraz efekty kształcenia osiągnięte w przypadku każdego z podopiecznych.

13. Protokół wraz z notatkami ze spotkań doktorant składa z pozostałymi dokumentami rozliczającymi dany etap studiów doktoranckich. Na podstawie złożonych dokumentów Kierownik Studiów Doktoranckich zalicza opiekunom naukowym realizację określonych w protokole godzin dydaktycznych.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania:
ZARZĄDZENIE NR 2 DYREKTORA INSTYTUTU FILOZOFII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie zasad sprawowania opieki naukowej przez doktorantów nad studentami I stopnia

Załączniki do zarządzenia

Oświadczenie o opiece naukowej
Protokół rozliczenia opieki tutorskiej

Samorządowy Zespół ds. Tutoringu

Skład zespołu do spraw tutoringu w Instytucie Filozofii UW:

  1. mgr Filip Gołaszewski – przedstawiciel doktorantów;
  2. mgr Natalia Łozińska - przedstawicielka doktorantów
  3. Krystian Bogucki – przedstawiciel studentów
  4. Anna Fidos – przedstawicielka studentów

Pytania związane z opieką tutorską prosimy kierować pod adres mailowy: philipgolaszewski@gmail.com

Lista tutorów w Instytucie Filozofii UW w roku akademickim 2016-2017

Lista tutorów w Instytucie Filozofii UW w roku akademickim 2015-2016

Lista tutorów w Instytucie Filozofii UW w roku akademickim 2014-2015