Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe

Instytut Filozofii UW od roku akademickiego 2014/2015 prowadzi trzy rodzaje studiów podyplomowych:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA:

O przyjęcie na Podyplomowe Studia Filozoficzne mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy posiadają:

Od kandydatów wymagana jest rejestracja w systemie IRK:
https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl/pl/const/catalogue/all/all/all/all/all/all/all/FF/

Wymagane dokumenty (część z nich generuje się automatycznie z IRK):

  1. podanie o przyjęcie na studia
  2. kwestionariusz osobowy
  3. życiorys
  4. zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia
  5. kserokopia dowodu osobistego
  6. dwa zdjęcia
  7. odpis/poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

Termin składania dokumentów: komplet dokumentów można dostarczać od 20.06.2016 do 30.09.2016

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów do sekretariatu IF UW.

PRZEWIDYWANA LICZBA SŁUCHACZY LUB LIMIT PRZYJĘĆ:
Zakładana minimalna ilość osób przyjętych na studia: 15 osób; limit przyjęć na studia: 30 osób.

Podyplomowe Studia Filozoficzne

1. NAZWA STUDIÓW: FILOZOFIA, STUDIA PODYPLOMOWE PHILOSOPHY, POSTGRADUATE STUDIES 2. KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Anna Wójtowicz amwojtow@uw.edu.pl 3. PRZYPORZĄDKOWANIE DO OBSZARU KSZTAŁCENIA: podstawowy: filozofia (obszar nauk humanistycz... >>

Podyplomowe Studia z Etyki i Filozofii (specjalizacja nauczycielska)

1. NAZWA STUDIÓW: ETYKA I FILOZOFIA (SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA), STUDIA PODYPLOMOWE ETHICS AND PHILOSOPHY (teaching specialization) POSTGRADUATE STUDIES 2. KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Anna Wójtowicz amwojtow@uw.edu.pl 3. PRZYPORZĄDKOWANIE... >>

Podyplomowe Studia Bioetyczne

1. NAZWA STUDIÓW: BIOETYKA, STUDIA PODYPLOMOWE BIOETHICS, POSTGRADUATE STUDIES 2. KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Anna Wójtowicz amwojtow@uw.edu.pl 3. PRZYPORZĄDKOWANIE DO OBSZARU KSZTAŁCENIA: podstawowy: filozofia (obszar na... >>

Archiwum

Całkowity koszt Podyplomowych Studiów Filozoficznych wynosi 4600 zł. Opłaty za poszczególne okresy studiów rozkładają się następująco: Semestr I – 1250 zł. Semestr II – 1250 zł. Semestr III – 1200 zł. Semestr IV – 900 zł. Do... >>