Punktacja ECTS1.

W Instytucie Filozofii UW wprowadzono system punktacji ECTS. W systemie tym poszczególnym przedmiotom przypisane zostały wagi punktowe, które odzwierciedlają nakład pracy studentów potrzebny do zaliczenia tych przedmiotów. Dzięki temu będą one mogły być porównywane pod tym względem z przedmiotami oferowanymi w innych instytutach UW, w innych uczelniach krajowych, a także zagranicznych (w ramach np. programu ERASMUS). W ten sposób IF UW jest przygotowany do sytuacji, w której studenci będą mogli - za zgodą swoich opiekunów - zaliczać odpowiedniki pewnych przedmiotów poza IF UW, a nawet poza UW.

2.

W Instytucie Filozofii UW przyjęto następujące zasady punktacji:

1. Minimalna liczba punktów, które student musi uzyskać w ciągu pięciu lat studiów wynosi 320 (dla studentów roku I i II: 312) (przeciętnie 60 punktów w ciągu roku).
2. Za zajęcia kursowe i fakultatywne obejmujące łącznie 120 lub 180 godzin (wykład + ćwiczenia), kończące się egzaminem, przyznaje się odpowiednio od 15 do 20 punktów (dla studentów roku I i II: od 13 do 23 pkt).
3. Za zaliczenie konwersatorium trwającego 60 godzin przyznaje się 10 punktów (dla studentów roku I i II: 11 pkt).
4. Za zaliczenie translatorium trwającego 60 godzin przyznaje się 10 punktów (dla studentów roku I i II: 7 pkt).
5. Za zaliczenie wykładu monograficznego trwającego 60 godzin przyznaje się 5 punktów (dla studentów roku I i II: 7 pkt).
6. Za zaliczenie seminarium trwającego 60 godzin przyznaje się 10 punktów (dla studentów roku I i II: również 10 pkt).
7. Za zaliczenie seminarium trwającego 60 godzin, przy którym student pisze pracę magisterską, przyznaje się na roku IV-ym 15 punktów (dla studentów obecnego roku I i II: 16 pkt), na roku V-ym 35 punktów (dla studentów obecnego roku I i II: 36 pkt).
8. Nie przyznaje się punktów kredytowych za lektorat języka obcego i zajęcia z wychowania fizycznego (dla studentów roku I i II: za lektorat zakończony egzaminem 3 pkt).

3.

Wagi punktowe poszczególnych przedmiotów w IF przedstawiają się następująco: Dla studentów roku III, IV i V:

Przedmiot

Liczba godzin

Forma zaliczenia

Punktów ogółem

Rok I

 

60

Wstęp do filozofii

60 (k)

zaliczenie

10

Logika I

60 (w) + 60 (ćw)

egzamin

15

Historia filozofii starożytniej
i śr
edniowiecznej

90 (w) + 90 (ćw)

egzamin

20

Ontologia

60 (w) + 60 (ćw)

egzamin

15

Język obcy nowożytny

120

zaliczenie

–

Język klasyczny

60

zaliczenie

–

Wychowanie fizyczne

60

zaliczenie

–

Rok II

 

60

Logika II lub Semiotyka logiczna

60 (w) + 60 (ćw)

egzamin

15

Historia filozofii nowożytnej

60 (w) +120(ćw)

egzamin

20

Epistemologia

60 (w) + 60 (ćw)

egzamin

15

Seminarium

60

zaliczenie

10

Język obcy nowożytny

120

egzamin

–

Język klasyczny

120

zaliczenie

–

Wychowanie fizyczne

60

zaliczenie

–

Rok III

 

80

Historia filozofii współczesnej
(analitycznej)

60 (w) + 60 (ćw)

egzamin

15

Historia filozofii współczesnej
(nieanalitycznej)

60 (w) + 60 (ćw)

egzamin

15

Etyka

60 (w) + 60 (ćw)

egzamin

15

Zajęcia fakultatywne I

60 (w) + 60 (ćw)

egzamin

15

zyk klasyczny

60

egzamin

–

Proseminarium lub Seminarium

60

zaliczenie

10

Translatorium

60

zaliczenie

10

Wychowanie fizyczne

60

zaliczenie

–

Rok IV

 

60

Zajęcia faktultatywne II

60 (w) + 60 (ćw)

egzamin

15

Wykład monograficzny I

60

zaliczenie

5

Wykład monograficzny II

60

zaliczenie

5

Seminarium*

60

zaliczenie

10

Seminarium (m)

60

zaliczenie

15

Translatorium

60

zaliczenie

10

* Zamiast seminarium student może zaliczyć proseminarium o wartości 5-u punktów, zatem 60 h seminarium odpowiada 120 h proseminarium

Rok V

 

60

Wykład monograficzny III

60

zaliczenie

5

Seminarium *

60

zaliczenie

10

Seminarium (m)

60

zaliczenie

35

Translatorium

60

zaliczenie

10

* Zamiast seminarium student może zaliczyć proseminarium o wartości 5-u punktów,
zatem 60 h seminarium odpowiada 120 h proseminarium

Dla studentów roku I i II:

Przedmiot:

Liczba godzin:

Forma zaliczenia:

Punktów ECTS:

Rok I

60

Wstęp do filozofii

60 (k)

zaliczenie

11

Logika I

60 (w) + 60 (ćw)

egzamin

13

Historia filoz. staroż. i średniowiecz.

90 (w) + 90 (ćw)

egzamin

23

Ontologia

60 (w) + 60 (ćw)

egzamin

13

Język obcy

120

zaliczenie

-

Język klasyczny

60

zaliczenie

-

Wychowanie fizyczne

60

zaliczenie

-

Rok II

60

Logika II lub Semiotyka logiczna

60 (w) + 60 (ćw)

egzamin

13

Historia filozofii nowożytnej

60 (w) +120(ćw)

egzamin

21

Epistemologia

60 (w) + 60 (ćw)

egzamin

13

Proseminarium lub Seminarium

60

zaliczenie

10

Język obcy

120

egzamin

3

Język klasyczny

120

zaliczenie

-

Wychowanie fizyczne

60

zaliczenie

-

Rok III

72

Hist. filoz. współcz. (analitycznej)

60 (w) + 60 (ćw)

egzamin

13

Hist. filoz. współcz. (nieanalityczn.)

60 (w) + 60 (ćw)

egzamin

13

Etyka

60 (w) + 60 (ćw)

egzamin

13

Zajęcia fakultatywne I

60 (w) + 60 (ćw)

egzamin

13

Proseminarium lub Seminarium

60

zaliczenie

10

Translatorium

60

zaliczenie

7

Język klasyczny

60

egzamin

3

Wychowanie fizyczne

60

zaliczenie

-

Rok IV

60

Zajęcia faktultatywne II

60 (w) + 60 (ćw)

egzamin

13

Wykład monograficzny I

60

zaliczenie

7

Wykład monograficzny II

60

zaliczenie

7

Seminarium*

60

zaliczenie

10

Seminarium (m)

60

zaliczenie

16

Translatorium

60

zaliczenie

7

Rok V

60

Wykład monograficzny III

60

zaliczenie

7

Seminarium*

60

zaliczenie

10

Seminarium (m)

60

zaliczenie

36

Translatorium

60

zaliczenie

7

* Zamiast seminarium student może zaliczyć proseminarium o wartości 5-u punktów, zatem 60 h seminarium odpowiada 120 h proseminarium

skróty:

(w) - wykład

(ćw) - ćwiczenia

(k) - konwersatorium

seminarium (m) - seminarium, przy którym student pisze pracę magisterską